ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2553
  รายละเอียด : เอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2553
อบต.คลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
………………………
ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากทรัพย์สินประเภท “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดินทั่วไป และรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของที่ดิน ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียภาษีอย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท สำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางและให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี
การชำระภาษี ชำระภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

.....................................................................................................
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก็บจากทรัพย์สิน ได้แก่
1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
2. ที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทั้งนี้ทรัพย์สินนั้นต้องไม่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
การจัดเก็บภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินที่เสียภาษีโดยประเมินจากจำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เมื่อหาค่ารายปีได้แล้วจึงนำมาคิดคำนวณภาษีโดยคิดในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การเสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันรับแจ้งการประเมินภาษี
..............................................................................................

ภาษีป้าย
ภาษีป้ายจัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อรายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ในที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายอื่น เช่น แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
เจ้าของป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย กรณีหาเจ้าของป้ายไม่ได้ให้ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาตามลำดับ
ปัจจุบันกำหนดอัตราภาษีป้ายไว้ดังนี้
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน อัตรา 3 ท ต่อ 500 ตร.ม.
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ม.
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ม.
หากป้ายใดเมื่อคำนวณแล้วมีภาษีต้องเสียต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือน มีนาคม ของปี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้าย

...........................................................

ผู้ที่สนใจรายละเอียดในการชำระภาษีติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ส่วนการคลัง
อบต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7537-0038 ต่อ 16-17 หรือ WWW.KLONGKRABUE.GO.TH
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 567 คน