ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตรวจรับการจ้างโครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลและลงดินถมพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลและลงดินถมพร้อมลงหินคลุก
(ซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์) หมู่ที่ 9
ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
……………………….....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือได้ดำเนินการตามโครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลและลงดินถมพร้อมลงหินคลุก (ซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์) หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย บุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร และลงดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หลังกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 210 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 633 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.60 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 74 ลูกบาศก์เมตร และเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย นายสมยศ คงสืบ เป็นผู้รับจ้าง นั้น


บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับการจ้าง ในวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

จึงประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ที่สนใจทั่วไปทราบ


ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

วิชาญ อนุมาศ
(นายวิชาญ อนุมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 299 คน