Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
 
    ที่ตั้งและอาณาเขต
     
           องค์การบริหารส่วนตำบลกระบือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปากพนัง โดยห่างจาก อำเภอปากพนัง ประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ26 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
     
    ทิศเหนือ                  จด         ตำบลปากพนังตะวันตก และคลองน้อย
ทิศใต้                     จด          ตำบลบ้านบ้านใหม่
ทิศตะวันออก              จด          ตำบลหูล่อง
ทิศตะวันตก               จด          ตำบลคลองน้อย
     
    ภูมิประเทศ
    เป็นพื้นที่ราบลุ่มฝนตกชุก ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำสวน
     
    เนื้อที่
    - พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระบือ มีพื้นที่โดยประมาณ 31.78 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 19,862 ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตร 13,917 ไร่
- พื้นที่ทำนา 11,106 ไร่
- พื้นที่ปลูกส้มโอ 200 ไร่
- พื้นที่ปลูกผัก 316 ไร่
- พื้นที่เกษตรอื่นๆ เช่น นากุ้ง ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ 2,295 ไร่
- พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ของการประปา 458 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 5,487 ไร่
     
    จำนวนหมู่บ้าน
     
    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ 13 หมู่บ้านดังนี้
     
   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้านงาม
บ้านงาม(บ้านนาตีน)
บ้านงาม(บ้านนาตก)
บ้านตรงบน
บ้านเกาะพุด
บ้านหัวไทร
บ้านเสม็ดเอน
บ้านคลองสุขุม
บ้านบางสระ
บ้านบางอิฐ
บ้านปากโอ
บ้านคลองน้อย
บ้านคลองควาย

110
267
344
290
452
680
537
472
735
423
326
600
584

34
76
91
92
139
213
190
173
278
131
100
185
180

 

รวมทั้งหมด

5,820

1,882