Username :
Password :
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
    อาชีพ
     
   

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา รองลงมาคือการทำไร่นาส่วนผสม รับจ้างเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ โดยแยกอาชีพของประชากรดังนี้ 
ทำนา จำนวน 8,000 ไร่
ทำไร่นาส่วนผสม จำนวน 3,100 ไร่
เลี้ยงกุ้ง-เลี้ยงสัตว์ จำนวน 150 ไร่
อื่นๆ จำนวน 200 ไร่

     
    หน่วยธุรกิจต่างๆ ในเขตบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
     
    โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
โรงสี จำนวน 1 แห่ง