Username :
Password :
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
    ด้านการศึกษา
การศึกษา ประกอบด้วยสถานศึกษา 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนวัดสุขุม เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
     
    โรงเรียนวัดสุขุม เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 
- ครู , อาจารย์ จำนวน 10 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 91 คน
- นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน
     
    โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขยายเขตโอกาสเพียงแห่งเดียวในตำบล 
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 

- ครู, อาจารย์ จำนวน 16 คน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน138 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60คน
- นักเรียนระดับอนุบาล (1-3) จำนวน 28 คน
     
    โรงเรียนวัดบ้านงาม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
- ครู, อาจารย์ จำนวน5 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน
- นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน
     
    โรงเรียนวัดสามแพรก เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
- ครู, อาจารย์ จำนวน6 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 51 คน
- นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน
     
    โรงเรียนวัดตรงบน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
- ครู, อาจารย์ จำนวน 10 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 47 คน
- นักเรียนระดับอนุบาล 3 จำนวน 12 คน
     
    โรงเรียนวัดมหิสสราราม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
- ครู, อาจารย์ จำนวน 7 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 54 คน
- นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน
     
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคลองกระบือ มี 2 แห่ง
     
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ (รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ดเอนกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหิสสราราม) 
- จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 57 คน
- ครูผู้เลี้ยงเด็ก จำนวน 4 คน
     
    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน
- จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 27 คน 
- ครูผู้เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 คน
     
    สถาบันหรือองค์กรศาสนาทางศาสนา
มีวัด รวม 6 แห่ง ได้แก่
    1. วัดสุขุม
2. วัดมหิสสราราม
3. วัดสามแพรก
4. วัดบ้านงาม
5. วัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุง
6. วัดตรงบน
     
   

ด้านการสาธารณสุข

1. ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีอนามัยบ้านตรงบน ให้บริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน แก่ ประชาชน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านงาม หมู่ที่ 1 , บ้านนาตีน หมู่ที่ 2 , บ้านนาตก หมู่ที่ 3 , บ้านตรงบน หมู่ที่ 4 , บ้านเกาะพุด หมู่ที่ 5 และบ้านขุนถนน หมู่ที่ 11 มีบุคลากรประจำ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข (หัวหนาสถานีอนามัย) จำนวน 1 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน

     
    2 .สถานีอนามัยบ้านบางสระ ให้บริการด้านสาธารณะสุขพื้นฐาน แก่ประชาชน 7 หมู่บ้าน คือบ้านหัวไทร หมู่ที่ 6 , บ้านเสม็ดเอน หมู่ที่ 7 , บ้านคลองสุขุม หมู่ที่ 8 , บ้านบางสระ หมู่ที่ 9 , บ้านบางอิฐ หมู่ที่ 12 และบ้านคลองควายหมู่ที่ 13 มีบุคลากรประจำ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้าสถานีอนามัย) จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน