Username :
Password :
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    การคมนาคม
- ถนนลาดยาง 6 สาย
- ถนนคอนกรีต 24 สาย
- ถนนหินคลุก/ลูกรัง 39 สาย
- ถนนดิน 2 สาย
     
    การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 ตู้
     
    การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
     
    แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำ 8 แห่ง
- สระน้ำ 2 แห่ง
     
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง
- บ่อบาดาล (บ่อน้ำโยก) 3 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง
     
    ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
-  ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
     
    อินเทอร์เน็ต
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ มีอินเตอร์เน็ตไว้ให้บริการประชาชน จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น