Username :
Password :
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
             องค์การบริารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
(ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 701 จากจำนวนนการจัดตั้งครั้งที่ 2 รวม 2,143 แห่ง) ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 6 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 โดยมีนายประสิทธิ ศิริเกตุ เป็นผู้บริหาร(กำนันเป็นประธานโดยตำแหน่ง) คนแรกและได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2539 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2543 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎคม พ.ศ.2547 นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่ง
     
   
ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
              
   

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายประสิทธิ์ ศิริเกตุ

ประธานกรรมการบริหาร

30 มีนาคม 2539
30 กันยายน 2541

2 ปี 6 เดือน

นายปรีชา  ชายใหม่

ประธานกรรมการบริหาร

1 ตุลาคม 2541
27 เมษายน2513

1 ปี 5 เดือน 27 วัน

นายสถิต  ภู่ร้อย

ประธานกรรมการบริหาร

นายก อบต.

19 มิถุนายน 2543
17 มิถุนายน 2546
18 มิถุนายน 2546
18 พฤศจิกายน 2546

2 ปี 11 เดือน 29 วัน

5 เดือน

นายจรูญ  ใจดี

นายก อบต.

3 ธันวาคม 2546
9 มิถุนายน 2547

6 เดือน 6 วัน

นายสุธรรม  แก้วประดิษฐ์

นายก อบต.

25 กรกฎาคม 2547
- 25 กรกฎาคม 2551

4 ปี

นายสนชัย  สังขศรี์

นายก อบต.

7 กันยายน 2551
- 30 กันยายน 2564

13 ปี 13 วัน

นายไตรรัตน์ คงโต

นายก อบต.

21 ธันวาคม 2564

 ถึงปัจจุบัน