Username :
Password :
 
 
สภา อบต.
 
นายสนธยา ทองแก้ว
ประธานสภา อบต.
นายวิรัตน์ อยู่สุวรรณ
รองประธานสภา อบต.
นางมัลลิกา ศรีอินทร์
เลขานุการสภา อบต.
นายเอกชัย รักษาคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายแวว ณ นคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสุเทพ เพชรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสุรพงศ์ ศรีเกตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายพิชัย ทองแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายสมปอง สุวรรณสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายมาศ สุวรรณ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายอภิสิทธิ์ หนูนวล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายยุคล วงศ์สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายมนูญ มุลสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายฉัครภานุ จินดาวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13