Username :
Password :
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
  ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
    • ดัชนีรวม
    • ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7
    • ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9
     
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    • โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
    • อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
    • สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
    • กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7
    • ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 7 (5)
     
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    • ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
    • นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
    • แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
    • คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
    • สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
    • สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
    • มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ
    • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
     
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
  ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
     
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
    • แบบสอบถามความพึงพอใจ
    • แบบฟอร์มการรายงาน
    • สรุปผลการรายงาน
    • สถิติผู้เข้าใช้บริการ