Username :
Password :
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายไตรรัตน์ คงโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
โทร. 081-7971687
นายไกรวิทย์ นาคคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-3125585
นายวิรัตน์ ศรีนิรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-0910759
นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-0544583