Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจิระภา อรุณจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสรธร ภิญโญรัตนโชติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวธัญสินี สิงหพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสิรินทิพย์ พรมอิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววาสณา ศรีทองฉิม
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ คงกล้า
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทัศนีย์ นาคคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพัชรี ยอดอินทร์
นักการ-ภารโรง
นายลือศักดิ์ สุวรรณสังข์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ เดชศรี
ยาม
ว่าง
คนงาน