Username :
Password :
 
 
กองการศึกษา
 
นางสาวจาริยา ดำดุก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายอนุวัฒน์ ชูไชย
นักวิชาการศึกษา
นางจำเนียร คงเมือง
รักษาการตำแหน่งหัวหน้า
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน
นางอารมย์ นารีเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอำภา นุ่นแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐนันพร บุญโชติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุพารัตน์ ปานยืน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายชัยยุทธ เทพอินทอง
คนงานทั่วไป