Username :
Password :
 
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
 
   
วิสัยทัศน์
              
   
“ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมกตัญญู เรียนรู้ตลอดชีวิต” 
              
    พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
     
    1. ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างครอบครัวที่อบอุ่น สร้างความรัก ความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในสังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาสังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. ส่งเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม