Username :
Password :
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ที่ 639/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ตามแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยยึดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ที่ 37 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ตามแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3